Pierluigi Morelli

placeholder for photo
Name
Pierluigi Morelli
Affiliation
Italian Banking Association
Title
(none specified)