Thomas Stratmann

placeholder for photo
Name
Thomas Stratmann
Affiliation
Mercatus Center, George Mason University
Title
(none specified)